ĐĂNG NHẬP

Username
Password
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Quản trị hệ thống
- Quản lý thêm, sửa xóa tài khoản, đơn vị, phòng ban, chức vụ, phân quyền, mẫu biểu, quy trình sử dụng phần mềm
- Kiểm soát tài khoản cá nhân, phòng ban, đơn vị
- Xem lịch sử quá trình sử dụng tài khoản

Quản trị phần mềm
- Cấu hình các thông tin liên quan tài sản
- Lập báo cáo, thống kê định kỳ đột xuất
- Cung cấp mẫu phiếu bàn giao tài sản trên phần mềm

Chức năng khác
- Tìm kiếm, tra cứu, giao, nhận, lưu kho.